Vavřinec na Moravě

Povinné informace

Dle STANDARDu ISVS 012/01.02
1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby můžete poukázat
6. IČO
7. DIČ
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti a informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návod na řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací

1. Oficiální název:
Obec Vavřinec, se sídlem Vavřinec 92, PSČ 679 13 (dále jen "Obec").

2. Důvod a způsob založení:
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

zpět

3. Organizační struktura:
Orgány obce Vavřinec jsou:
- 15-ti členné Zastupitelstvo obce Vavřinec
- 5-ti členná Rada obce Vavřinec
- starosta obce

Orgány zastupitelstva obce jsou výbory:
- finanční
- kontrolní

Orgány rady obce jsou komise:
- Komise pro sociální záležitosti

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní. V čele obecního úřadu je starosta.

Obecní úřad:

a) v oblasti samostatné působnosti:
- plní úkoly, které mu uložila rada obce nebo zastupitelstvo obce,
- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

b) v oblasti přenesené působnosti:
- vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce případně komisí.
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen pověřenému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Organizační struktura Obecního úřadu Vavřinec:

- Starosta - Miloslav Novotný, tel.: 516 435 414, 725 116 593
- Místostarosta - ing. Josef Sedlák, tel.: 516 435 414
- Účetní - Jana Přikrylová, tel.: 516 435 414

zpět
4. Kontaktní spojení:
Adresa povinného subjektu: Obec Vavřinec, Vavřinec 92, 679 13 Sloup

Telefon: 516 435 414, fax: 516 435 414, e-mail: obec@vavrinec.cz

Úřední hodiny:

Po, St 7.00 hod - 11.30 hod., 12.30 hod. - 16.30 hod.

5. Případné platby můžete poukázat:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 136 235 1339/0800

Hotovostní platbou na Obú

6. IČO:
00281204

7. DIČ:
CZ00281204

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout tyto rozpočty zde.

9. Žádosti o informace:
Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na Obú k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci Obú jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:

- platné vnitřní předpisy
- platné vyhlášky
- základní obecně používané právní předpisy
- plán zimní údržby místních komunikací

zpět

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Zaměstnanci Obú přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.

Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující její vyhledání a získání. Trvá-li však žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout.

Žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na Obú, nebo prostřednictvím sítě Internet.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Obú. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí je následující:
- žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Obú, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.

- požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích.

- o postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a další informace, které uzná zaměstnanec za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na Obú.

- lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou).

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného nevyhovění žádosti. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, informuje o tom předseda komise nebo výboru, který žádost vyřizoval, písemně starosty obce a požádá ho o vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Zároveň s touto žádostí předloží starostovi obce veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne starosta do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv. V případě nevydání rozhodnutí či neposkytnutí informace v zákonné lhůtě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odepřeno.

Rozhodnutí o neposkytnutí informace musí obsahovat přesné označení Obú, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis starosty s uvedením jména, příjmení a funkce. Vzory rozhodnutí jsou součástí přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

11. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Vavřinec.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Rada obce, resp. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Obú je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

12. Formuláře:
Jednotlivé potřebné formuláře, které jsou v kompetenci Obú Vavřinec mohou zájemci získat osobně na ObÚ a nebo je získají stáhnutím z této stránky.
Ostatní formuláře, týkající se problematiky stavební, sociální nebo živnostenské, lze stáhnou přímo ze stránek Města Blanska.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků Obú a nebo zde je návod jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod..

zpět

14. Nejdůležitější předpisy:
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky,
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady,
- Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Jednací řád Rady obce Vavřinec
- Jednací řád Zastupitelstva obce Vavřinec

- Obecně závazné vyhlášky:

- OZV o stanovení systému nakládání s odpady
- OZV o místním poplatku za nakládání s odpady
- OZV k Územnímu plánu obce Vavřinec
- Požární řád
- OZV o symbolech obce

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Výše uvedené právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou k dispozici a nahlédnutí v úřední dny pondělí a středa v době od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod do 16.30 hod. v kanceláři Obú Vavřinec.

zpět

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Náklady, spojené s poskytnutím informace jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení kopie, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli apod., kterou je žadatel povinnen uhradit. Výše těchto nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je nedílnou součástí tohoto pokynu. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem obce Vavřinec. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné nebo běžně přístupné informace, podmíní zaměstnanec poskytnutí této informace až po plné úhradě dle počtu stran.

zpět

Sazebník úhrad:

kopírování textů
- 1 kopie A4 jednostranná ...................................... 2,00 Kč

- 1 kopie A4 oboustranná ....................................... 2,50 Kč

- 1 kopie A3 jednostranná ...................................... 2,50 Kč

- 1 kopie A3 oboustranná ....................................... 3,50 Kč

kopírování mapových podkladů podle ceny dodavatele

odeslání poštou ................................................................ 2 Kč + sazba poštovného

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Poplatky podle zákona o správních poplatcích:

poplatek za úřední ověření podpisu ................................... 30 Kč

poplatek za úřední ověření listiny ............................... 30 Kč/1 stránka

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zpráva o činnosti Obú Vavřinec v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2003.

Obú Vavřinec jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2003, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje Obú žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Přehled o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

Miloslav Novotný, v.r., starosta obce

Výroční zpráva o činnosti Obú Vavřinec v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2004.

Obú Vavřinec jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2004, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

zpět

V souladu se zákonem poskytuje Obú žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Přehled o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

Miloslav Novotný, v.r., starosta obce

Výroční zpráva o činnosti Obú Vavřinec v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2005.

Obú Vavřinec jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2005, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje Obú žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Přehled o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

Miloslav Novotný, v.r., starosta obce

17. Seznam organizací:

Mateřská škola Vavřinec, Vavřinec 54, 679 13 Sloup 1.1.2003

zpět

Krátké zprávy
24.1.2008 11.31
V Aktualitách je umístěna statistika odpadů za rok 2007.

21.12.2007 12.58
V sekci Zpravodaj je umístěno prosincové číslo Informačního zpravodaje.

9.11.2007 09.53
V pondělí 10. prosince 2007 je uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání Informačního zpravodaje.

další >>
Užitečné odkazy